TPBank tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020

TPBank tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2020

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngân hàng sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 của ngân hàng.

Theo đó, ngân hàng muốn tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.717 tỷ đồng, tức tăng thêm 2.151 tỷ đồng. TPBank sẽ tăng vốn theo 2 đợt.

Cụ thể, đợt 1, TPBank muốn tăng vốn thêm hơn 1,811 tỷ đồng thông qua phương án phát hành thêm 181,1  triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong đó, TPBank sẽ phát hành 163,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định (từ năm 2019 trở về trước). Tỷ lệ thực hiện là 20% trên mệnh giá. 

Phần còn lại, ngân hàng sẽ phát hành 17,8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Tỷ lệ thực hiện là 2,18%. 

Đợt 2, TPBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 339,7 tỷ đồng thông qua phát hành 33,97 triệu cổ phiếu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng (ESOP) với tỷ lệ phát hành là 4,16%. Giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong  vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, TPBank chỉ dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.200 tỷ đồng trong năm 2020.