Nếu áp dụng IFRS, lợi nhuận của Vincom Retail có thể tăng thêm nghìn tỷ đồng mỗi năm

Nếu áp dụng IFRS, lợi nhuận của Vincom Retail có thể tăng thêm nghìn tỷ đồng mỗi năm

Những điều chỉnh nếu như áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) thay cho Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sẽ tác động đáng kể đến báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Vincom Retail (VRE).

Theo đó, khấu hao tài sản cố định và tài sản vô hình liên quan đến bất động sản đầu tư sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận gộp. Điều này sẽ khiến lợi nhuận gộp của Vincom Retail tăng mạnh.

Bảng so sánh điều chỉnh số liệu quý 1/2021 trong trường hợp áp dụng IFRS tăng lợi nhuận gộp thêm 412 tỷ đồng, bao gồm giảm giá vốn hàng bán 367 tỷ đồng và điều chỉnh ghi nhận doanh thu tăng thêm 45 tỷ đồng.

Các điều chỉnh khác bao gồm việc loại bỏ phân bổ lợi thế thương mại, điều chỉnh trong cách ghi nhận doanh thu – chi phí hoạt động tài chính với các khoản tiền gửi từ khách hàng và các hợp đồng hợp tác (BCC).

Lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2021 của Vincom Retail tăng từ 980 tỷ đồng lên 1.382 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng từ 781 tỷ đồng lên 1.103 tỷ đồng khi áp dụng IFRS.