Giá vốn giảm, Licogi 16 (LCG) báo lãi quý 2 tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020

Giá vốn giảm, Licogi 16 (LCG) báo lãi quý 2 tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2020

CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2, doanh thu thuần đạt hơn 836 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn 9% nên lợi nhuận gộp đạt gần 170 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 2/2020.

Doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận gần 2 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính đạt hơn 32 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Đặc biệt, Licogi 16 phải chịu thêm áp lực tăng chi phí, cụ thể là chi phí bán hàng tăng 183% so với cùng kỳ lên gần 17 tỷ đồng; chi phí QLDN cũng ghi nhận hơn 27 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 2/2020. Kết quả, công ty báo lãi ròng đạt hơn 73 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng gần 11% so cùng kỳ.