SHB lãi hơn 6.200 tỷ năm 2021, dự kiến trả cổ tức tối thiểu 15%

SHB lãi hơn 6.200 tỷ năm 2021, dự kiến trả cổ tức tối thiểu 15%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 6.221 tỷ đồng, tăng 90,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) giảm xuống 24,22%, và là một trong số các ngân hàng TMCP kiểm soát chi phí tốt nhất.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SHB đạt 506,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn điều lệ 26.674 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã trình ĐHĐCĐ. Vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.231 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379 nghìn tỷ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020.

Phát triển bền vững đi đôi với quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, năm 2021, SHB cũng đã thu hồi nợ và trích lập dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ được kiểm soát chặt ở mức 1,3%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu ở mức trên 90%.

Trong năm 2021, SHB đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 với tỷ lệ 10%; năm 2020 với tỷ lệ 10,5% và phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỷ đồng. SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối thiểu 15%.

Việc liên tục tăng cường năng lực tài chính giúp tỷ lệ an toàn vốn của SHB theo chuẩn Basel II đạt 11,6% tại thời điểm 31/12/2021 Trước đó, SHB là một trong những ngân hàng hoàn thành trước hạn cả 3 trụ cột Basel II. Trong năm 2021, SHB cũng hoàn tất việc chuẩn bị các nền tảng để tiến tới chuyển đổi lên phương pháp tính vốn nâng cao (FIRB), đáp ứng các chuẩn mực Basel III về rủi ro thanh khoản.

Ngoài ra, SHB cũng là một trong những ngân hàng tích cực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid thông qua các gói tín dụng hơn 30 nghìn tỷ đồng, thực hiện cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí cho hàng trăm nghìn khách hàng.

https://cafef.vn/shb-lai-hon-6200-ty-nam-2021-du-kien-tra-co-tuc-toi-thieu-15-20220127074217698.chn