Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ bao nhiêu?

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ bao nhiêu?

Tại thời điểm kết thúc năm 2020, các tập đoàn, tổng công ty có số nợ phải trả hợp nhất 1.415.508 tỷ đồng, tương đương năm 2019, chiếm 52% tổng nguồn vốn. Báo cáo của công ty mẹ, tổng nợ phải trả là 760.212 tỷ đồng, giảm 3% so với 2019.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ bình quân 1,1 lần cho hợp nhất (công ty mẹ là 0,67 lần).

Nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước của các tập đoàn, tổng công ty là 430.317 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019.

Tại báo cáo hợp nhất, nợ nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty là 395.327 tỷ đồng (chủ yếu là vay dài hạn với 389.189 tỷ đồng).

Trong đó, vay lại vốn ODA của Chính phủ 167.652 tỷ đồng; vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 194.261 tỷ đồng; vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả 27.275 tỷ đồng.