Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lợi nhuận quý 3 Rạng Đông (RAL) giảm 40% so với cùng kỳ 2020

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lợi nhuận quý 3 Rạng Đông (RAL) giảm 40% so với cùng kỳ 2020

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã CK: RAL) đã công bố BCTC quý 3/2021 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 775 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng nên lãi gộp đạt 254 tỷ đồng, giảm 24,6% so với quý 3/2021.

Trong kỳ RAL có 2,7 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, chi phí tài chính và chi phí QLDN tăng nhẹ trong khi chi phí bán hàng giảm 24%.

Kết quả LNST đạt 42 tỷ đồng giảm 40% so với quý 3/2020, EPS đạt 3.492 đồng.