PV Drilling (PVD): Trích lập dự phòng lớn khiến lãi ròng quý 2 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ

PV Drilling (PVD): Trích lập dự phòng lớn khiến lãi ròng quý 2 chỉ đạt 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE : PVD) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.112 tỷ đồng giảm 24% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 29% nên lãi gộp đạt 112 tỷ đồng tăng 96% so với quý 2/2020. Biên lãi gộp đạt 10%, trong khi cùng kỳ chỉ là 4%.

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí bán hàng chỉ giảm nhẹ trong khi đó chi phí QLDN tăng mạnh từ 66 tỷ đồng lên 131 tỷ đồng do trích lập chi phí dự phòng 35 tỷ đồng.

Ghi nhận thêm 37 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả LNST đạt 43 tỷ đồng giảm 86% 19% so với quý 2/2020. LNST công ty mẹ chỉ là 8 tỷ đồng giảm 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.662 tỷ đồng giảm mạnh 47% so với cùng kỳ, LNST âm 67 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 95 tỷ đồng.